Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. JELEN TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

 • A RaM-ArT Színház fenntartója és üzemeltetője, a Menüett Produkció Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Kft., mint adatkezelő jelen tájékoztatóval tesz eleget a jogszabályok által előírt tájékoztatási kötelezettségének. A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Színház által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 

 • Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa kezelt személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 

 • A jelen tájékoztató a Színház jegy és bérlet értékesítése során, illetve a Színház honlapján az érintettek által megadott, illetve a honlapon alkalmazott cookie-k által gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza annak érdekében, hogy a RaM-ArT Színház nézői és a honlap látogatói tisztában legyenek azzal, milyen adataikat, milyen feltételekkel kezeli a Színház, illetve azzal is, hogy érintetti jogaikat hol, hogyan gyakorolhatják, érvényesíthetik.

 

 • Az adatkezelés szabályait az alábbi alapvető jogszabályok határozzák meg:

 

 • GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a további említéskor: Info.tv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a további említéskor: Ptk.)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a további említéskor: Szvtv.), bizonyos adatok tárolására vonatkozóan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.)

 

 1. ADATKEZELÉSI FOGALMAK

 

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

 • Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó, mint érintett – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik

 

 • Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
 • Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozó az INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-736766).

 

 • Felhasználó: az a természetes személy, aki a Színház honlapjára látogat, illetve a Színház Szolgáltatásaira regisztrál, és ennek keretében megadja a személyes adatait.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

A RaM-ArT Színház fenntartója és üzemeltetője, a Menüett Produkció Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Kft.

Név: Menüett Produkció Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Estike u. 4.

Cégjegyzékszám: 01-09-732056

Adószám: 13094160-2-43

E-mail: info@menuett-produkcio.hu

 

A RaM-ArT Színház adatai és elérhetőségei:

Név: RaM-ArT Színház

Cím: 1133 Budapest, Kárpát u. 23.

E-mail: info@ramart.hu

Honlap: www.ramart.hu

Személyesen: előzetesen egyeztetett időpontban munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között

 

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

 

 • Az InterTicket Kft. a jegyértékesítő rendszer üzemeltetője

Név: INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. 6. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-736766

Adószám: 10384709-2-41

E-mail: jegy@jegy.hu,

Honlap: a www.jegy.hu

 

Név: AdNet Média Kft.

Székhely: 2440 Százhalombatta, Béke u. 4. 2/3.

Cégjegyzékszám: 13-09-146188

Adószám: 23304288-1-13

E-mail: info@adnetmedia.hu

Honlap: www.adnetmedia.hu

 

Név: RackForest Zrt.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11. 5. emelet

Cégjegyzékszám: 01-09-914549

Adószám: 32056842-2-41

E-mail: info@rockforest.hu

Honlap: www.rockforest.hu  

 1. AZ ADATKEZELÉS TERÜLETEI

 

 • Jegy és bérlet értékesítés

 

Jegy- és bérletvásárlásra a Színház jegypénztárában személyesen és elektronikusan is lehetőség van, de mindkét esetben a vásárlás az InterTicket Kft. weboldalán keresztül történik. A pénztárnál és az elektronikusan történő vásárláskor is az InterTicket rendszeréből történik a jegy nyomtatása. Bérlet vásárlásakor, vagy számla kiállításakor, az adatok is az InterTicket rendszerébe kerülnek rögzítésre. A Színház csak a megvásárolt jegy és bérlet típusát, és darabszámát tartja nyilván, minden más adatot az InterTicket Kft. mint Adatfeldolgozó kezel.

 

Az adatkezelés célja: jegy- és bérletértékesítés szolgáltatási tevékenység ellátása

 

A kezelt adatok köre: a jegy- és bérlet-vásárláshoz, illetve kedvezmények érvényesítéséhez szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, lakcím (ország, irányítószám, település, közterület neve, házszám), e-mail cím, telefonszám

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja (a szerződés teljesítése)

 

Az adattárolás határideje: 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján

 

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú

 

Adattovábbítás útján adatfeldolgozó:

 • OTP Bank Nyrt. SimplePay rendszere. A fizetési szolgáltató által a fizetés lebonyolításához kért további adatok (pl. bankkártya adatai) – a fizetési rendszer zárt működési szabályainak megfelelően – nem kerülnek az InterTicket Kft.-hez.
 • Számlázz.hu rendszere (üzemeltetője a KBOSS.hu Kft., székhelye: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.). Az InterTicket Kft. továbbítja az adatokat a számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatóhoz – akkor is, ha az adott személy nem kér számlát a vásárlásról. Ez a rendszer állítja ki a vonatkozó nyugtát / számlát és továbbítja a Vásárlónak, a Színháznak és a NAV-nak.

Amennyiben cég vagy vállalkozás, vagy szervezet részére kérik a számla kiállítását, abban az esetben a pontos cégneven kívül, székhelyét és adószámát is meg kell adnia.

 

Az adatfeldolgozók esetén:

Adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenység ellátás, jegyértékesítés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés határideje: a vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján

Az adattárolás módja: elektronikus

 

Szükség esetén az InterTicket Kft. mint Adatfeldolgozó, az Adatkezelőnek átadja a vevők e-mail-címét, amennyiben adott előadásról (pl. elmaradás) vagy a Színház működésével kapcsolatos információkról sürgősen és közvetlenül kell értesíteni a vevőket, és az értesítés fontossága és sürgőssége miatt nem bizonyul elegendőnek a közlemény színházi honlapon történő közzététele. Ilyen esetben az adott előadás vevőinek e-mail-címei az előadás megtartását követően haladéktalanul törlésre kerülnek a Színház rendszeréből, azokat továbbra is kizárólag az InterTicket Kft. tárolja, kezeli. A Színház tehát ezen rendkívüli esetet leszámítva nem jut hozzá a vevőkkel kapcsolatos személyes adatokhoz.

 

 • Honlap üzemeltetése és Hírlevél küldése

 

A Társaság a www.ramart.hu címen üzemeltet honlapot, mely honlaphoz bárki hozzáférhet, személyazonosságának felfedése nélkül.

 

A Színház a Hírlevél küldésre feliratkozók részére hírleveleket küld a színházi eseményekről, hírekről, jubileumi előadásokról, aktuális műsorról, bemutatókról.

 

A feliratkozáshoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név és e-mail cím.

 

Az érintett a hírlevelekben megtalálható linken keresztül, illetve a www.ramart.hu honlapon a hírlevél küldésről bármikor leiratkozhat, ezzel adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonja. Az adatkezelő az érintett adatait ezt követően törli a rendszeréből azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Adatkezelő: RaM-ArT Színház üzemeltetője, a Menüett Produkció Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Kft.

Az adatkezelés célja: a feliratkozók értesítése a legfrissebb információkról, a célközönség szélesítése

A kezelt adatok köre: név és e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: közvetlen üzletszerzés, illetve GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Az adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig), de legkésőbb a Társaság megszűnéséig

Az adattárolás módja: elektronikus

 

 • A ramart.hu honlapon használ cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

 

A süti fogalma és használatuk célja

A sütik olyan kis méretű adatfájlok, amelyeket a meglátogatott oldal szervere generál és küld a Felhasználó böngészőjébe; ezt követően pedig ezen adatfájlok a Felhasználó eszközén tárolásra kerülnek. A sütik alkalmazásának célja, hogy a weboldal kényelmesen használható legyen, hogy a weboldal működtetői a tartalom és a szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges statisztikai információkat kapjanak.

 

A sütik típusai

A www.ramart.hu weboldalon (továbbiakban honlap) a Felhasználó találkozhat a

 • működéshez szükséges sütikkel;
 • a Felhasználó beállításokat tároló sütikkel;
 • statisztikai adatokat gyűjtő sütikkel és
 • marketing célú sütikkel.

 

A működéshez szükséges sütik használata a Felhasználó külön hozzájárulását nem igényli, mert ezen sütik kezelése nélkül a honlap nem működne.

 

A felhasználói beállításokat tároló sütiket a honlap azért kezeli, mert ezen sütik használatával a honlap látogatásához kapcsolódó felhasználói élmény fokozható – ilyenek például a nyelvi beállítások.

 

A statisztikai adatokat gyűjtő sütik alkalmazásával a honlap a Felhasználó látogatási szokásairól gyűjt adatot, pl. annak vizsgálatával, hogy a Felhasználó milyen oldalt, vagy oldalakat tekintett meg, ott mennyi időt töltött el. Ennek az adatgyűjtésnek a célja, a honlapot használó személyek viselkedésének teljes mértékben anonim elemzése.

 

A marketing sütik használata csak a Felhasználó hozzájárulásával történhet meg. Ezen sütik célja, hogy a honlapon esetlegesen folytatott kampányok teljesítménye mérhető legyen. Marketing sütiket a honlap csak akkor gyűjt, ha ehhez a Felhasználó hozzájárult az értesítés gombjának kattintásával. A Felhasználó a sütiket bármikor törölheti és nem muszáj újra elfogadnia a sütik használatát.

 

A sütik kezelése a Felhasználó saját böngészőjében is szabályozható a fentebb írtakon túl. A leggyakrabban használt böngészők sütibeállításairól az alábbi linkeken található tájékoztatás:

 

A honlapot az alábbi személy üzemelteti:

Név:                          Menüett Produkció Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Kft.

Székhely:                 1119 Budapest, Estike u. 4.

Cégjegyzékszám:    01-09-732056

Adószám:                 13094160-2-43

E-mail:                      info@menuett-produkcio.hu

 

A sütikkel kapcsolatos minden további kérdéssel kapcsolatban a honlap üzemeltetője rendelkezésre áll.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Az Adatkezelő az érintettek részére a fent megadott elérhetőségeken ad tájékoztatást az általa kezelt személyes adatokról, az érintetti jogokról, és azon keresztül kérhető az Adatkezelő adatkezelésekkel kapcsolatos intézkedése. Az Adatkezelő minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elősegítse az érintett jogainak gyakorlását.

 

Az érintett jogosult arra, hogy az info@ramart.hu  email címre küldött megkeresés útján

 • személyes adatai tekintetében az Adatkezelőktől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információhoz (pl. adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, a kezelt adatok kategóriái, az esetleges adattovábbítás részletei) hozzáférést kapjon.
 • pontatlan személyes adatai helyesbítését, hiányos személyes adatai kiegészítését kérje.
 • bizonyos keretek között kezelt adatai törlését kérje, ha például azok kezelése már nem szükséges azon célból, amelyre azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását már visszavonta. Az érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben az Adatkezelő az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben az Adatkezelő köteles személyes adatait törölni. Az Adatkezelő bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az érintett megfelelően tájékoztatásra kerül.
 • személyes adatai kezelése ellen tiltakozzon, ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdeke, és az Érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az Érintett abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli.
 • adatai kezelésének korlátozását kérje bizonyos esetekben, ha pl. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosítását.
 • a rá vonatkozó, az Adatkezelő által hozzájárulása alapján kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy kérheti azok másik Adatkezelőnek történő továbbítását is (adathordozhatóság).

 

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően  megfogalmazva, írásban vagy más módon – az érintett kérésére, személyazonosságának igazolását követően szóban – ad tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, azonban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő a tájékoztatásért alkalmanként 3.000,- Ft, azaz Háromezer forint összegű díjat állapíthat meg a GDPR 12. cikk (5) bekezdés a) pontja alapján.

 

Az érintettnek jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie az Adatkezelővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az érintett ezt nem kívánja, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) bejelentést/panaszt tenni, vagy – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt pert indítani. A NAIH elérhetőségei: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.Telefonszám: +36 1 391 1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa azzal, hogy a módosításokat a www.ramart.hu oldalon teszi közzé.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban további kérdése merülne fel, a fenti elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

A tájékoztató letölthető .pdf formátumban ide kattintva.